ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 148

Optiskais telegrāfs

Jau tālā senatnē cilvēki ziņojumu noraidīšanai izmantoja dažādus gaismas signālus - ugunskurus un to dūmus, ugunis torņos. Senajā Ķīnā tam izmantoja torņus gar Lielo Ķīnas mūri. Ar uguņu palīdzību ziņas noraidīja daudzas senās tautas, it īpaši Āf ...

Telegrāfs

Telegrāfs - tālu un γραφειν - rakstīt) ir sistēma ziņojumu pārraidei attālumā. Pārraidāmie ziņojumi tiek kodēti, izmantojot kādu no kodējumiem. Kodējumam jābūt zināmam abām pusēm - gan sūtītājam, gan saņēmējam. Saņēmējs saņemto telegrammu dekodē ...

Telesakari

Telesakari, telekomunikācija jeb tālsakari ir informācijas sūtīšana attālumā, izmantojot kādu informācijas nesēju. Mūsdienās informācijas pārraidi veic elektriskas vai optiskas ierīces, kas nodrošina signālu noraidīšanu lielā ātrumā, lielos attāl ...

Atbildes kods

Atbildes kods, jeb Atgrieztais kods - telekomunikācijās un programmnodrošinājumā - ciparu kods, kas veidots mezgla vaicājuma izpildes rezultātā, kas raksturo kādu protokola notikumu vai tehnoloģiju, kas notikusi atbildes iekārtas pusē: sekmīga va ...

Mezgls (tīklošana)

Mezgls telesakaru tīklos posms ir vai nu pārdales punkts, vai sakaru galapunkts. Mezgla definīcija ir atkarīga no tīkla un protokola slāņa. Fizisks tīkla mezgls ir aktīva elektroniska ierīce, kas ir pievienota tīklam un spēj izveidot, uztvert vai ...

Pasīvais optiskais tīkls

Pasīvais optiskais tīkls ir telekomunikāciju tehnoloģija, ko izmanto, lai nodrošinātu optisko šķiedru galapatērētājiem, gan privātiem, gan komerciāliem. PON atšķirīgā iezīme ir tāda, ka tā īsteno punktu-daudzpunktu arhitektūru, kurā tiek izmantot ...

Režģtīkls

Režģtīkls, Mezglojumu tīkls jeb Mezglutīkls ir lokālā tīkla topoloģija, kur infranstruktūras mezgli ir savienotas tieši, dinamiski un nehierarhiski ar pēc iespējas vairāk citiem mezgliem un savstarpēji sadarbojas, lai efektīvi maršrutētu datus no ...

RTT

Telesakaros RTT vai RTD ir laiks, kas ir nepieciešams, lai nosūtītu signālu no avota līdz mērķim, plus laiks, kas nepieciešams, lai saņemtu apstiprinājumu. Tātad kopējā laika aizkave sastāv no signāla pārsūtīšanas laikiem starp diviem mezgliem.

Starptautiskie signālkarogi

Starptautisko signālkarogu sistēma ir karogu signālu sistēma, kurā atsevišķus alfabēta burtus attēlo ar karogiem no viena kuģa otram. Tā ir daļa no Starptautisko signālu kodu sistēmas.

Telesakaru infrastruktūras koplietošana

Telesakaru infrastruktūras koplietošana ir organizatoriski un tehnoloģiski risinājumi, kuri ļauj vairākiem sakaru pakalpojumu sniedzējiem izmantot kopēju infrastruktūru. Tas tiek darīts, lai samazinātu tīkla izveides un uzturēšanas izdevumus. Inf ...

Demogrāfija

Demogrāfija - tauta un γράφω - rakstu) ir zinātne par iedzīvotājiem, kas pētī cilvēku dabisko kustību, mehānisko kustību, dažādu iedzīvotāju struktūru kopsakarībā ar bioloģiskiem, ģeogrāfiskiem, sabiedriskiem, saimnieciskiem u.c. apstākļiem. Demo ...

Aglomerācija

Aglomerācija jeb pilsētkopa ir kompakts apdzīvoto vietu izvietojums, parasti tās ir viena liela un vairākas mazākas pilsētas, kuras atrodas visās pusēs lielās pilsētas tuvumā. Latvijā vienīgā lielā aglomerācija ir Rīgas aglomerācija, kur ap Rīgu ...

Dzimstības kontrole

Dzimstības kontrole jeb populācijas kontrole ir iedzīvotāju skaita pieauguma ierobežošanas politika, kuru cenšas ieviest nabadzīgās vai blīvi apdzīvotās pasaules daļās, ar kontracepcijas vai sterilizācijas programmām. Piespiedu metodes tiek defin ...

Paaudze

Paaudze ir objektu kopa, kurus saista kopējs dzimšanas vai dzīves laiks. Piemēram, kādā dzimtā, sākot ar vecvecākiem, nākamā paaudze ir vecāki, tad bērni, kam seko mazbērni. Katra no šīm grupām ir viena paaudze. Šajā gadījumā kopīgā pazīme ir tā, ...

Urbanizācija

Urbanizācija ir process, kam galvenokārt ir raksturīga arvien lielāka iedzīvotāju migrācija no lauku reģioniem uz pilsētām. Tāpat ar šo jēdzienu var saprast jau esošo pilsētnieku īpatsvara pieaugumu, pašu pilsētu teritoriju paplašināšanos, kā arī ...

Tiesību doktrīna

Tiesību doktrīna jeb pazīstamāko tiesību zinātnieku viedoklis lielākajā daļā tiesību sistēmu neveido tiesības to parastajā izpratnē. Tomēr veidojot tiesiskās regulēšanas modeli zinātnisko darbu nozīme ir diezgan liela. Likumdevējs bieži vien ņem ...

Ienākuma nodoklis

Ienākuma nodoklis ir nodoklis, ar ko apliek fizisku vai juridisku personu gūtos ienākumus. Nodokļu sistēma Latvijā balstās uz Latvijas Republikas Saeimas pieņemto likumu Par nodokļiem un nodevām, kurš tika pieņemts 1995. gada 2. februārī un stājā ...

Neapliekamais minimums

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa kontekstā tiek aplūkots maksātāja gada neapliekamais minimums, kas praksē tiek sadalīts pa mēnešiem.

Pandektu tiesības

Pandektu tiesības ir modernizētas jeb recepētas romiešu tiesības, kas aktualizējās no XVI līdz XIX gadsimtam, bet to ietekme salūkojama arī šobrīd. Tās tika pārveidotas par vispārējām tiesībām pēc kanonisko tiesību, vācu tiesību un tiesu prakses ...

Sociālais nodoklis

Sociālais nodoklis Latvijā bija obligāts maksājums valsts speciālajā sociālās apdrošināšanas budžetā, kas radīja sociāli apdrošinātās personas tiesības uz šādiem pakalpojumiem: vecuma pensiju; apbedīšanas pabalstu. maternitātes pabalstu; slimības ...

Tiesību avoti

Tiesību avoti ir kontinentālās Eiropas tiesību lokā atzīti likumi, vispārējie tiesību principi, paražu tiesības, tiesu judikatūru un tiesību doktrīnas. Tiesību avoti tiek iedalīti, vadoties no to normativitātes kritērija, jo viena daļa tiesību av ...

Tiesību avots

Tiesību avots ir formas un veidi, kādos atklājas objektīvās tiesības un tādējādi tiesību piemērotājs var tās izzināt. Attiecībā uz tiesību avotiem pastāv visai dažādi viedokļi. Vieni zinātnieki sauc normatīvos aktus, tiesību parašas, tiesu preced ...

Tiesību paraša

Ar tiesību parašām saprot rīcības veidu, kas ir noformējies tā ilgstošas pielietošanas laikā un tiek atzīts no valsts puses kā vispārējs noteikums.Vēsturiski kā pirmais tiesību avots izveidojās tiesību parašas. Ar tiesību parašām saprot rīcības v ...

Astrofizika

Astrofizika ir astronomijas nozare, kas izmantojot fizikas un ķīmijas pētniecības principus, pēta kosmisko objektu fizikālās īpašības, ķīmisko sastāvu un to mijiedarbību. Matērijas fiziskās īpašības lielos apmēros un visuma rašanos pēta kosmoloģi ...

Prognoze

Prognoze ir nākotnes pareģojums ar zinātnisku metožu palīdzību vai pats pareģojuma rezultāts. Prognoze pēc būtības ir jebkura procesa paredzamā turpinājuma izklāsts, izmantojot zināšanas par šiem procesiem. Prognozes bieži vien tiek veidotas bals ...

ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķi

ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķi ir 17 globāli mērķi, ko 2015. gadā uzstādīja ANO Ģenerālā asambleja. Tie ir daļa no asamblejas rezolūcijas 70/1: Mūsu pasaules pārveidošana: ilgtspējīgas attīstības programma 2030. gadam." Mērķi ir plaši un neatk ...

Dow Jones ilgtspējības rādītāji

Dow Jones ilgtspējības rādītāji ir biržas rādītāji, ko kopēji uztur S&P Dow Jones Indices un RobecoSAM. Tie rāda pasaules ilgtspējīgāko uzņēmumu veiktspēju. Uzņēmumi šiem rādītājiem atlasīti, balstoties uz visaptverošu ilgtermiņā ekonomisko, ...

Kriminālistikas pārvalde

Valsts policijas Kriminālistikas pārvalde ir Iekšlietu ministrijas Valsts policijas struktūrvienība, kura uz izziņas iestāžu, prokuratūras un tiesu pieprasījuma vai lēmuma pamata veic lietisko pierādījumu izpēti un sniedz atzinumus, metodisko un ...

Mūža ieslodzījums

Mūža ieslodzījums ir kriminālsoda veids, kurā cilvēkam tiek atņemtas tiesības uz brīvību līdz dzīves beigām vai apžēlošanas brīdim. Mūža ieslodzījums tiek piešķirts par smagu noziegumu izdarīšanu, pie tādiem var piederēt slepkavības izdarīšana, b ...

Rase (cilvēku klasifikācija)

Rase ir vēsturiski izveidojusies klasifikācijas sistēma, pēc kuras cilvēkus iedala lielās grupās pēc fiziskajām vai sociālajām pazīmēm, sākotnēji tādām kā valoda, profesija vai reliģija, un Šekspīra laika literārajā valodā tika lietoti tādi iztei ...

Alpu rase

Alpu rase ir viena no eiropeīdās rases lokālajām rasēm, tās ziemeļu un dienvidu atzara pārejas forma. Mūsdienās netiek plaši atzīta. Dažkārt uzskatīts par Balkānu-Kaukāza rases atzaru. Raksturīgākās fiziskās pazīmes ir tumši vai kastaņbrūni mati, ...

Atlantijas-Baltijas rase

Atlantijas-Baltijas rase bija padomju antropoloģijā lietots rasu teorijas jēdziens, kas pārklājās ar citviet lietoto "Ziemeļu rases" jēdzienu. Saskaņā ar šo teoriju Atlantijas-Baltijas rase ietilpa Eiropeīdās rases ziemeļu zarā kopā ar Baltās jūr ...

Baltās jūras-Baltijas rase

Baltās jūras-Baltijas rase bija padomju antropoloģijā lietots rasu teorijas jēdziens, kas pārklājās ar citviet lietoto "Austrumbaltijas rases" jēdzienu. Saskaņā ar šo teoriju Baltās jūras-Baltijas rase ietilpa Eiropeīdās rases ziemeļu zarā kopā a ...

Eiropeīdā rase

Eiropeīdā jeb Eirāzijas rase ir viena no trim lielajām cilvēku rasēm. Tā ir izplatīta pamatiedzīvotājiem Eiropā, Āfrikas ziemeļos, Somālijas pussalā, Āzijas rietumos, centrālajā daļā un dienvidos, kā arī imigrantiem Amerikā, Austrālijā, Okeānijā ...

Rase (bioloģija)

Rase ir populācija, kas ģenētiski relatīvi nedaudz atšķiras no citām populācijām, kuras pieder tai pašai sugai. Katrai rasei ir relatīvi mazas morfoloģiskās un ģenētiskās atšķirības no kādas citas rases. Procesu, kurā notiek šo atšķirību rašanās, ...

Dzīvnieku aizstāvības ētika

Dzīvnieku aizstāvības ētika ir tā kopumā dēvē dažādos dzīvnieku interešu aizstāvības virzienus. Pazīstamākie no tiem ir dzīvnieku labturības un dzīvnieku tiesību virzieni. Tos vieno uzskats, ka līdzšinējā cilvēku izturēšanās pret dzīvniekiem kā p ...

Dzīvnieku tiesības

Par dzīvnieku tiesībām sauc pieeju dzīvnieku aizstāvības ētikā, kuras pamatā ir uzskats, ka dzīvnieku pamatintereses būtu jāuztver tikpat nopietni kā līdzīgas cilvēku intereses. Dzīvnieku tiesību aizstāvji pārstāv atškirīgas filosofiskas pieejas, ...

Abolicionisms (dzīvnieku tiesības)

Abolicionisms |kustību par verdzības atcelšanu) dzīvnieku aizstāvības ētikā ir uzskats, ka dzīvniekus ir jāpārtrauc uzskatīt par īpašuma veidu. Abolicionisma pozīcija balstās uzskatā, ka labturības uzlabošana ne vien nenovērš dzīvnieku ciešanas, ...

Dzīvnieku labturība

Dzīvnieku labturība ir pieeja dzīvnieku aizstāvības ētikā. Tās pamatā ir uzskats, ka dzīvnieku izmantošana pārtikai, eksperimentiem, apģērbam un izklaidei, ir morāli attaisnojama, ja vien tiek novērstas nevajadzīgas ciešanas. Šī nostāja tiek pret ...

Dzīvnieku saudzētava

Dzīvnieku saudzētava ir vieta, kur izglābti dzīvnieki var mierīgi pavadīt savu atlikušo mūžu. Atšķirībā no dzīvnieku patversmēm saudzētavu dzīvniekiem netiek meklēti saimnieki – tā vietā dzīvnieki saudzētavās tiek turēti līdz to dabīgajai nāvei. ...

Gērijs Frensione

Gērijs Lorenss Frensione ir amerikāņu jurists, Ratgersa universitātes jurisprudences un filosofijas profesors ASV. Pazīstams kā abolicionisma pieejas izstrādātājs dzīvnieku tiesību teorijā. Viņa darbība pamatā saistīta ar šādām tēmām: 1) dzīvniek ...

Lielo pērtiķu projekts

Lielo pērtiķu projekts ir starptautisks projekts, kura mērķis ir aizstāvēt lielo primātu - gorillu, šimpanžu, orangutanu un bonobo - tiesības. Šie primāti ir cilvēkiem radniecīgākās sugas dzīvnieku pasaulē. Organizācijā apvienojušies primatologi, ...

Morālais statuss

Morālais statuss ir ētikas jēdziens, kas apzīmē pakāpi, kādā uz dzīvu būtni attiecas morāli apsvērumi, piemēram, tiesības uz dzīvību, nekaitēšanu utt. Pastāv vienošanās, ka pilnīgs morālais statuss piemīt cilvēkiem, kuri ir autonomas personas. Vi ...

Vivisekcija

Vivisekcija tiek definēta kā ķirurģiska operācija, kas izmēģinājumu nolūkos tiek veikta dzīviem organismiem, parasti dzīvniekiem, kam ir centrālā nervu sistēma, lai novērotu dzīvu iekšējo struktūru. Šo terminu mēdz definēt arī plašāk kā jebkādus ...

Voljers

Voljers ir iežogots laukums, kurā var atrasties būri vai namiņi sīku dzīvnieku uzturēšanai zvērkopības saimniecībās, zooloģiskajos dārzos, izstādēs un citur. Voljerus lieto arī savvaļas dzīvnieku uzturēšanai maksimāli dabiskā vidē, kas dod iespēj ...

Zooloģiskais dārzs

Zooloģiskais dārzs, dažreiz saīsināti dēvēts par zooparku, vai zoodārzu, ir cilvēka izveidota, ierobežota vieta dažādu dzīvnieku turēšanai un to apskatei. Mūsdienās zoodārzos vairs ne tikai izrāda dzīvniekus apskatei, bet arī pēta, cenšas saglabā ...

ES direktīva

Eiropas Savienības direktīva ir viens no Eiropas Savienības normatīvo aktu tipiem. Direktīva izvirza Eiropas dalībvalstīm kopējus mērķus. Tie ir jāiestrādā nacionālajos normatīvajos aktos noteiktā termiņā, kuru definē direktīva. To dara vietējais ...

General Court

Vispārējā tiesa ir Eiropas Savienības tiesa, kas izveidota, pamatojoties uz Padomes 1988. gada 24. oktobra lēmumu, un darbojas kopš 1989. gada. Vispārējā Tiesa tika izveidota, lai uzturētu un uzlabotu Eiropas Savienības tiesiskās kārtības aizsard ...

Agresija

Agresija ir starptautiskām tiesībām neatbilstoša spēka lietošana pret citas valsts suverenitāti, teritoriālo neaizskaramību, ekonomisko vai politisko neatkarību, ko neattaisno pašaizsardzības nepieciešamība vai citi apstākļi, ko juridiski atzīst ...

Kara noziegumi

Kara noziegumi - starptautiskajās tiesībās definēti t.s. karošanas likumu pārkāpumi. Starptautiskās tiesības par kara noziegumu definē" nopietnus Ženēvas Konvenciju 3. kopējā panta pārkāpumus”, kā arī citu normu, kas aizstāv bruņoto konfliktu upu ...