ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 83

Pūļa finansējums

Pūļa finansēšana ir vairāku nelielu kapitālu apvienošana, ko kopfinansē pūlis jeb liela daļa cilvēku ar mērķi, lai finansētu kādu biznesa projektu vai darījumu. Pūļa finansējums ir projekta finansēšanas veids, kad naudas līdzekļi tiek savākti no ...

Tēmturis

Tēmturis jeb mirkļbirka, arī atsauces tags un haštags, ir vārds vai frāze bez atstarpēm, kas sākas ar # zīmi. Tas ir viens no metadatu tēmturiem. Mūsdienās tēmturi tiek plaši izmantoti dažādās mikroblogošanas vietnēs un sociālajos tīklos, piemēra ...

Matrikss

"Matrikss" ir 1999. gada ASV zinātniskās fantastikas asa sižeta filma, kuras režisori ir Lerijs un Endijs Vačovski, viņi ir arī filmas scenārija autori un vieni no producentiem. Galvenās lomas filmā atveido Keiānu Rīvss, Lorenss Fišburnss, Kerija ...

Esperanto slengs

Esperanto slengs ir mākslīgi konstruētās esperanto valodas leksikas slānis, kurš visumā nav piemērots neitrālām situācijām. Tāpat kā citi slengi, lietojams vai nu attiecīgā vidē/situācijā vai tās aprakstā, vai humora dēļ. Atšķirībā no latviešu va ...

Krievu lamuvārdi

Krievu lamuvārdi jeb mātesvārdi ir krievu valodā parasti dzimumorgāniem veltīti lamuvārdi, kas vēlāk aizgūti arī dažās citās valodās, tostarp latviešu valodā. Rupjākie no šiem vārdiem un izteicieniem ir kopīgi visām slāvu tautām un izsekojami līd ...

ASV Tiesību bils

Amerikas Savienoto Valstu Tiesību bils ir ASV Konstitūcijas pirmie desmit labojumi. Kongresu ar tiem iepazīstināja 1789. gada septembrī, bet spēkā tie stājās 1791. gada 15. decembrī. Sākotnēji labojumi tika attiecināti tikai uz federālās valdības ...

Black Lives Matter

Black Lives Matter ir decentralizēta kustība un organizācija, kura radās ar mērķi cīnīties pret rasu nevienlīdzību, lai uzlabotu melnādaino cilvēku dzīves kvalitāti un apliecinātu viņu dzīves vērtību. Kustība sākās 2013. gada jūlijā, kad tiesa at ...

Deklarācija par to personu tiesībām, kuras pieder pie nacionālām vai etniskām, reliģiskām un lingvistiskām mazākumgrupām

Deklarācija par to personu tiesībām, kuras pieder pie nacionālām vai etniskām, reliģiskām un lingvistiskām mazākumgrupām pieņemta ANO Ģenerālajā asamblejā 1992. g. 18. decembrī, bez balsošanas, ar rezolūciju Nr. 47/135. Tās būtiskākās atziņas par ...

Eiropas Cilvēktiesību konvencija

Eiropas Cilvēktiesību konvencija jeb Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija ir Eiropas Padomes konvencija, pieņemta 1950. gadā un stājusies spēkā 1953. gadā. Konvencijas dalībvalstis ir visas 47 Eiropas Padomes dalībvalstis. Uzraud ...

Eiropas Konvencija par spīdzināšanas novēršanu

Eiropas konvencija par spīdzināšanas, antihumānas un personu pazemojošas izturēšanās vai soda novēršanu, parakstīta 1987. g. un spēkā stājusies 1989. g., ir Eiropas Padomes konvencija. Tās dalībnieces ir visas 47 EP dalībvalstis. Konvencijai ir d ...

Eiropas reģionālo vai mazākumtautību valodu harta

Eiropas reģionālo vai mazākumtautību valodu harta ir 1992. g. parakstītā un 1998. g. spēkā stājusies Eiropas Padomes konvencija, kuru ratificēja 23 valstis. Hartas dalībvalstīm jāuzņemas vismaz 35 no 98 Hartā paredzētām saistībām; reizi trijos ga ...

Eiropas Sociālā harta

Eiropas Sociālā harta ir Eiropas Padomes līgums, noslēgts 1961. gadā un stājies spēkā 1965. gadā. Hartai ir trīs protokoli, kā arī 1996. g. pieņemtā un 1999. g. spēkā stājusies versija - Pārskatītā Eiropas Sociālā Harta. Sākotnējās Hartas dalībva ...

Konvencija pret spīdzināšanu

Konvencija pret spīdzināšanu un citiem nežēlīgiem, necilvēcīgiem vai cieņu pazemojošiem apiešanās un sodīšanas veidiem ir 1984. g. pieņemtais ANO līgums. Tā izpildi uzrauga Komiteja pret spīdzināšanu 10 ekspertu sastāvā, izskatot dalībvalstu ziņo ...

Nāvessods

Nāvessods ir tiesiski pamatota ieslodzītā nogalināšana kā sods par nopietnu noziegumu - pamatā par slepkavību vai valsts nodevību. Latvijā nāvessods nav piemērojams.

Pulcēšanās brīvība

Pulcēšanās brīvība ir tiesības piedalīties miermīlīgajās sapulces un tās organizēt. Pulcēšanās brīvība ir cilvēktiesību apakšnozare, kas pieder pie politisko un pilsonisko tiesību kategorijas.

Starptautiskais pakts par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām

Starptautiskais pakts par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām ir 1966. gadā pieņemtais un 1976. gadā spēkā stājies ANO līgums. Tā izpildi uzrauga Ekonomisko, sociālo un kultūras tiesību komiteja, izskatot un komentējot dalībvalstu ziņo ...

Starptautiskais pakts par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām

Starptautiskais pakts par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām ir 1966. gadā pieņemtais un 1976. gadā spēkā stājies ANO līgums. Tā izpildi uzrauga Cilvēktiesību komiteja, izskatot un komentējot dalībvalstu ziņojumus un sastādot vispārīga rakstu ...

Vispārējā cilvēktiesību deklarācija

Vispārējā cilvēktiesību deklarācija ir dokuments, kuru ANO Ģenerālā Asambleja pieņēma 1948. gada 10. decembrī Parīzē, Šaijo pilī. Deklarācija tikai pieņemta ar 48 balsīm "par", savukārt 8 valstis balsojumā atturējās, neviena valsts nenobalsoja pr ...

Ženēvas konvencijas

Ženēvas konvencijas ir četri miera līgumi ar trim papildprotokoliem, kas nosaka starptautiskās tiesību standartu humanitārai attieksmei pret kara upuriem. Termins izmantots vienskaitlī pārsvarā norāda uz nolīgumiem, kas tika parakstīti pēc Otrā p ...

Domāšana

Par domāšanu mēdz saukt prāta norises, garīgās darbības, ar kuru palīdzību tiek modelēta pasaule. Domāšana ir informācijas apstrāde, piemēram, veidojot uztveri, risinot problēmas un pieņemot lēmumus. Domāšana ir augstākā izziņas funkcija, un domā ...

Dogmatisms

Dogmatisms ir domāšanas veids un darbības princips, kam raksturīga sekošana nemainīgām dogmām, neņemot vērā jauno un progresīvo. Dogmatisma pamatā ir domāšana sastingušās, nemainīgās formulās, neievērojot konkrētos apstākļus, vietu un laiku. Cilv ...

Radošums

Radošums jeb kreativitāte ir spēja radīt jaunas idejas vai konceptus. No zinātniska viedokļa, radošas domas rezultātā rodas gan oriģināla, gan piemērota ideja. Ikdienas uztverē radošums vienkārši ir māka radīt ko jaunu. Lai gan vairāki cilvēki uz ...

Tēlainā domāšana

Tēlainā domāšana jeb vizuālā domāšana ir domāšanas fenomens, kas attiecīgo procesu nodrošina caur vizuāliem priekšstatiem. Tā ir nelineāra un bieži tai piemīt datorsimulācijas daba, kad liela datu kopa tiek apstrādāta gūstot iespaidu par kompleks ...

Zinātniskais skepticisms

Skepticisms ir pieeja informācijas izvērtēšanai un lēmumu pieņemšanai, kas prasa jebkuru apgalvojumu izvērtēt kritiski un lēmumu par tā patiesumu pieņemt tikai tad, kad iegūta un izvērtēta informācija, pierādījumi un alternatīvi skaidrojumi. Skep ...

Ferdināns de Sosīrs

Ferdināns de Sosīrs ir mūsdienu valodniecības pamatlicējs, kurš ietekmējis gan literatūras, gan sociālo zinātņu analīzes metodes. De Sosīra nozīmīgākais darbs Vispārējās valodniecības kurss Cours de linguistique générale tika publicēts pēc autora ...

Tartu semiotikas skola

Tartu semiotikas skola, arī Tartu - Maskavas semiotikas skola ir apzīmējums kultūras semiotikas pētniecības tradīcijai 20. gadsimta otrajā pusē, ko nodibināja Tartu Universitātes profesors Jurijs Lotmans. Tā apvienoja gan Tartu, gan Maskavas, gan ...

Antropozofija

Antropozofija ir no teozofijas cēlusies filozofiska mācība, ko 19. gadsimtā radīja Rūdolfs Šteiners. Tās pamatā ir priekšstats par objektīvu un intelektuāli saprotamu, un izmantojamu garīgu pasauli, ko var izzināt, sevi īpaši attīstot. Antropozof ...

Pitagorisms

Pitagorisms bija filozofijas virziens Senajā Grieķijā, kas par savu ideju pamatu pieņēma Pitagora no Samosas salas pasaules skatījumu un koncepcijas, visas dabas parādības un kosmosa esamību reducējot uz kvantitatīvām, skaitliskām attiecībām. Pit ...

Racionālisms

Racionālisms filozofiskā izpratnē ir uzskats, ka zināšanu un spriedumu pamatā par apkārtējo pasauli un tajā notiekošajiem procesiem ir cēloņsakarības. Citiem vārdiem, katrai vērojamai parādībai, notikumam vai procesam ir konkrēts cēlonis vai cēlo ...

Dekonstrukcija

Dekonstrukcija ir analīzes metode un teorija par attiecībām starp tekstu un nozīmi, kas cēlusies no Žaka Deridā idejām. Tās pamatā ir pieņēmums, ka rakstītā teksta nozīme ir apjaušama tikai daudzu citu elementu, īpaši autora domu un uzskatu, kā a ...

Empīrisms

Runājot par empīrisma rašanos, vajadzētu pieminēt grieķu filozofu Epikrītu, kurš radīja sistēmu, ko sauca par Epikrītismu. Epikrīts savas zinātnes teorijas balstīja uz saprāta nojēgumu, apgalvojot, ka maņa ir pastāvīgs un nemainīgs pamatojuma pie ...

Epistemoloģija

Epistemoloģija, arī zināšanu teorija, izziņas teorija vai gnozeoloģija, ir mācība par zināšanām un izziņu, tā arī ir filozofijas nozare, kas pēta patiesības priekšnosacījumus. Epistemoloģijā vēl pēta izziņas robežas, metodes un drošticamību. Būtī ...

Fenomenoloģija

Fenomenoloģija ir filozofiska mācība par apziņu, iekšējo laiciskumu, jēgu konstituēšanos, intencionalitāti, intersubjektivitāti un dzīvespasauli. Fenomenoloģijas virzienu 20. gadsimtā iedibināja vācu filozofs Edmunds Huserls. Fenomenoloģija izpla ...

Ideālisms

Ideālisms ir filozofiska nostādne, ka ārpasaule savā būtībā ir nemateriāla un ka tā ir viena no psihes dimensijām. Lietas pasaulē eksistē, taču tām nav substances. Epistemoloģiski ideālisms izpaužas kā skepticisms par cilvēka spējam uztvert kaut ...

Jiņ un jan

Jiņ un jan - tumšs-gaišs, negatīvs-pozitīvs), ir simbols un jēdziens ķīniešu filozofijā, daoismā, kas parasti iekļauj atziņu, ka divi šķietami pretēji spēki vai divas atšķirīgas īpašības dziļākā izpratnē viena otru papildina un vieno. Jēdziens pl ...

Džidu Krišnamūrti

Džidu Krišnamūrti bija Indijas filozofs, domātājs, dzejnieks, orators un garīgais sludinātājs. Viņu teozofijā izglītoja angļu sociālā reformatore Annija Bezanta, kura apgalvoja, ka nākšot" Pasaules skolotājs” - mesija, pasaulē kas nesīs apgaismīb ...

Kvintesence

Kvintesence jeb ēters, bija piektais elements antīkajā un viduslaiku dabas filozofijā, kā arī fizikā un alķīmijā. Alķīmijā pastāvēja uzskats, ka antīkajai pasaulei zināmie četri elementi jāpapildina ar piekto pirmesenci - ar tīri garīgu "ēteriskā ...

Loģika

Loģika ir zinātne par intelektuālās izziņas formām, metodem un to savstarpējām likumsakarībām. Būtībā loģika ir zinātne par domāšanu, kura nodarbojas ar domāšanas veidu un likumu pētīšanu. Loģika ļauj pamatot savu viedokli un nenonākt pretrunās p ...

Metafizika

Metafizika jeb pirmfilozofija ir filozofijas nozare, kas nodarbojas ar pirmpamatu jeb pirmcēloņu un pirmelementu, kā arī ar esamības jautājumiem. Tiek izteiktas atziņas, ka neizriet no zinātniskiem faktiem. Tā ir pretēja domāšanas metode dialekti ...

Ontoloģija

Ontoloģija - esošais un λόγος - vārds, mācība) - mācība par esamību, esamības būtības noteicošajām iezīmēm. Pieņēmumi par to, kādas lietas pastāv vai var pastāvēt attiecīgajā īstenības jomā, kādi varētu būt to eksistences apstākļi, no kā un kādā ...

Platona akadēmija

Platona akadēmija bija ap 387. gadu p.m.ē. sengrieķu filozofa Platona izveidota filozofijas skola, kas atradās mītiskā varoņa Akadēma vārdā nosauktā vingrošanas laukumā netālu no Atēnām. Sākotnēji risināja galvenokārt kosmoloģijas problēmas un at ...

Skaistums

Skaistums jeb daiļums, daile ir estētikas pamatkategorija. Tā ir personas, dzīvnieka, vietas, priekšmeta vai idejas vispārināta pazīme, kas sniedz estētisku baudu. Tas ir īstenības estētiskās apgūšanas galvenā pozitīvā forma. Ideālisti uzskata sk ...

Stoicisms

Stoicisms ir hellēnisma laika filozofijas virziens, kurš aptvēra loģiku, fiziku un ētiku un kura ētiskais ideāls ir gudrais, kas sasniedzis tikumību un neuzbudinātību, ko nespēj salauzt ārējie apstākļi, un labprātīgi virzās turp, kur liktenis viņ ...

Osvalds Špenglers

Osvalds Arnolds Gotfrīds Špenglers bija vācu vēsturnieks un filozofs. Špenglera pazīstamākais darbs ir grāmata "Rietumeiropas noriets", kurā viņš izvirza teoriju par civilizāciju ciklisku rašanos, attīstību un bojāeju. Špenglers raksta, ka Rietum ...

Bazilisks

Bazilisks ir mitoloģisks radījums - čūsku karalis, kam parasti piedēvēts lauvas, ķirzakas,čūskas vai pūķa izskats un spēja nogalināt ar savu elpu vai skatienu.

Hobiti

Hobiti ir autora Dž. R. R. Tolkīna izdomātas būtnes, kas izceļas ar savu mazo augumu un miermīlīgo dabu. Hobiti pirmo reizi ir pieminēti Dž. R. R. Tolkīna grāmatā Hobits, kuras galvenais varonis ir hobits vārdā Bilbo Baginss. Hobitiem ir atvēlēta ...

Nāve (tēls)

Nāve ir dzīvo organismu miršanas personificējums. Tas ar dažādiem apzīmējumiem ir sastopams kultūrās visā pasaulē, piemēram, Drūmais pļāvējs vai Nāves eņģelis Bībelē. Latviešu mitoloģijā nāves tēls parasti ir Veļu māte, bet lietuviešu mitoloģijā ...

Rūķis

Rūķis ģermāņu mitoloģijā, kā arī pasakās, datorspēlēs, fantastikā un lomu spēlēs ir īss, cilvēkveidīgs radījums. Ir grūti noteikt rūķu mītu rašanos. Tuvākie avoti ir no skandināvu mitoloģijas, bet pat tur viņu izskats ir atšķirīgs. Dažos avotos r ...

Florians Cenova

Florians Cenova bija kašūbu nacionālās atmodas darbinieks, kašūbu folkloras vācējs un pirmās kašūbu valodas vārdnīcas autors, pēc profesijas ārsts. Dzimis amatnieka ģimenē. No 1831. līdz 1841. gadam mācījās ģimnāzijā Hojņicē. No 1841.gada līdz 18 ...

Leģenda

Leģenda ir fokloras un literatūras žanrs, kas galvenokārt ir dzejisks izdomāts teiksmains, fantastisks nostāsts par kādu neparastu vietu, personu vai vēsturisku notikumu. Mūsdienu literatūrā - sacerējums, kam raksturīga izdoma, fantastika, heroik ...