ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 88

Marža

Marža - atšķirīgu lielumu, rādītāju atņemšanas rezultātā iegūts skaitlisks lielums, raksturojums, kas tiek lietots banku, biržu, tirdzniecības un apdrošināšanas jomā. Šis termins atspoguļo starpību starp diviem noteiktiem rādītājiem. Atkarīgs no ...

Mezanīns

Mezanīns ir finanšu instrumentu apzīmējums un samērā jauns finansējuma veids. Mezanīns vairāk līdzinās parāda instrumentam pēc tā būtības, jo uzņēmums saņem kredītu ar paaugstinātu procenta likmi un tieši darījumi ar akcijām nenotiek.

Modelēšana

Modelēšana ir izziņas objektu izpēte balstoties uz to modeļiem; reāli eksistējošo priekšmetu, procesu vai parādību modeļu izbūve un izpēte ar mērķi saņemt šo parādību skaidrojumus, kā arī zinātnieku interesējošās parādības pareģošanai.

Monopolistiskā konkurence

Monopolistiskā konkurence ir tirgus ar daudziem pārdevējiem, kuri piedāvā līdzīgas, bet ne identiskas preces. Šai konkurences tirgus situācijai var izdalīt vairākas īpatnības: vienlaikus var darboties daudzas firmas, arī pavisam mazas firmas; uni ...

Monopols

Monopols ir tirgus stāvoklis, kad ir tikai viens ražotājs, kura precei nav tuvu aizstājēju un tirgū pastāv barjeras jaunu uzņēmumu iesaistīšanai nozarē. Šis pārdevējs var uzlikt pats savu cenu atbilstoši interesēm, jo nav konkurences un cilvēki n ...

Monopsons

Monopsons, ko dažkārt sauc par pircēja monopolu, ir monopolam līdzīgs tirgus stāvoklis. Monopsonijā viens liels pircējs, nevis pārdevējs kontrolē lielu tirgus daļu un samazina cenas. Monopsons notiek tad, kad vienam uzņēmumam ir tirgus spēks, izm ...

Muita

Muita ir maksājums par preču importu, eksportu vai tranzītu. Feodālās sadrumstalotības laikā katrs lielāks zemes valdnieks, kā arī pilsētas ņēma muitu no vezumiem un laivām, kas ar precēm šķērsoja viņiem piederošo teritoriju. Nostiprinoties centr ...

Nacionālā kopējā laime

Nacionālā kopējā laime ir mēģinājums novērtēt dzīves kvalitāti, ņemot vērā psiholoģiskas un holistiskas vērtības, kuras netiek iekļautas nacionālā kopprodukta aprēķinos. Jēdzienu 1972. gadā ieviesa Butānas toreizējais karalis Džigme Singje Vangču ...

Nacionālais kopienākums

Nacionālais kopienākums – ir makroekonomikas pamatrādītājs, kas nosaka, kādu summu gada laikā iegūst mājsaimniecības un visi uzņēmumi, pārdodot savus resursus. Tajā ir iekļauti visi iedzīvotāju gūtie ienākumi - peļņas, rentes, darba algas u. c. N ...

Nacionālais kopprodukts

Nacionālais kopprodukts ir ekonomikas jēdziens, kas apzīmē kādai valstij piederošās rūpniecības gadā saražoto gala preču un pakalpojumu vērtību. Nacionālais ienākums ir makroekonomikas pamatrādītājs. Nacionālajā kopproduktā ņem vērā to, kam piede ...

Nacionālo kontu sistēma

Nacionālie rēķini jeb konti ir secīgu tabulu komplekss, kurā attēlo preču un pakalpojumu izlietojumu un to resursus. Izdevumu un ieņēmumu salīdzināšanā identiskus lielumus plaši lieto makroekonomiskos aprēķinos un statistiskajā uzskaitē. Šie naci ...

Nākotnes darījums

Forward darījumi ir valūtas maiņas darījumi,kad starp darījuma slēgšanas brīdī un izpildes laiku pastāv zināms laika brīdis. Forward dalījumus iedala: Autrait darījumi. Parasts konversijas darījums ar kursa fiksēšanu pašreizējā brīdī, bet valutēš ...

Naudas atmazgāšana

Naudas atmazgāšana jeb noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija ir process, kurā tiek noslēpta nelegāli iegūtu līdzekļu izcelsme, radot iespaidu, ka tie ir iegūti likumīgā veidā. Likumpārkāpēji naudas atmazgāšanu veic, lai radītu iespēju gūst labu ...

Naudas piedāvājums

Naudas piedāvājums ir kopējais naudas apjoms, to veidojošā nauda tiek iedalīta 3 vai 4 naudas elementos, komponentos jeb sastāvdaļās atkarībā no tās likviditātes. Naudas masa savukārt ir tā naudas piedāvājuma daļa, kas paliek ne-banku subjektu rī ...

Naudas plūsma

Lai veiktu nepieciešamo saimniecisko darbību, uzņēmumam ir nepieciešami naudas līdzekļi, lai varētu nodrošināt, ka naudas līdzekļi pietiek, parasti tiek izstrādāts naudas līdzekļu plūsmas pārskats. Ar mērķi jau laikus paredzēt un veikt attiecīgus ...

Neaugsme

Neaugsme ir sociāla, politiska un ekonomiska kustība, kas kritizē ekonomisko izaugsmi kā sabiedrības mērķi un aicina samazināt attīstīto valstu ražošanu un patēriņu. Kustība balstās ekoloģiskās ekonomikas attīstītajās idejās, no kurām svarīgu lom ...

Neredzamā roka

Ir daudz pierādījumu tam, ka "neredzamā roka" vienkārši nepastāv. Piemēram, ņemot vērā divus svarīgākos amerikāņu tirgus aspektus: veselības aprūpe un izglītība. Iepērkot kādu no šiem pakalpojumiem, pircējam ir ļoti grūti pašam uzzināt produkta k ...

Oligopols

Oligopols ir tirgus veids, kurā ir divi vai vairāki pārdevēji. Oligopola gadījumā uzņēmēji vienojas par savas preces cenu. Konkurentu ieeja šādā tirgū ir ļoti grūta vai pat neiespējama. No uzņēmumiem Latvijā par oligopolajiem uzņēmumiem var minēt ...

Pārdošana

Pārdošana ir komerciāla maiņas darbība, kas saistīta ar produkta nodošanu no pārdevēja pircējam pret samaksu pēc abu pušu vienošanās par cenu un citiem produkta piegādes nosacījumiem. Pārdošanas procedūra, tās sarežģītība un citi aspekti ir atkar ...

Pārmaiņu vadīšana

Pārmaiņu vadīšana ir process, kas ir nepieciešams, lai sasniegtu organizācijai vēlamos izmaiņu rezultātus vai mazinātu izmaiņu radītās negatīvās blakusietekmes.

Pašu kapitāls

Pašu kapitāls ir finanšu termins, kas rāda cik liela īpašuma daļa uzņēmumā pieder uzņēmuma īpašniekiem. Pašu kapitālu var aprēķināt ar formulu: Pašu kapitāls = līdzekļi - saistības

Patēriņa cenu indekss

Patēriņa cenu indekss ir ekonomikas kategorija, kuras pamatā ir statistikas skaitļu dinamiskā rinda, veidota no vidējām svērtām preču un pakalpojumu groza cenām. PCI ir inflācijas rādītājs, jeb mērvienība. Plašākā nozīmē ar PCI mēdz raksturot arī ...

Pavadzīme

Pavadzīme ir dokuments, kuru izdod juridiska vai fiziska persona - kādas preces piegādātājs. Pavadzīmē tiek norādīts piegādājamās preces nosaukums, tips, veids, mērvienība, preces piegādātāja un saņēmēja nosaukums, kā arī abu pušu rekvizīti - adr ...

Peļņa

Peļņa ir naudas summa, ko gūst pārdodot produktus pēc izmaksu atskaitīšanas. Peļņa pēc nodokļu atskaitīšanas ir neto jeb tīrā peļņa. Izšķir dažādus peļņas rādītājus. Tos regulē Starptautiskie un Latvijas grāmatvedības standarti. Peļņas gūšana ir ...

Pensija

Pensija ir finansiāls nodrošinājums situācijai, kad indivīda darba spējas zudušas, saglabājot līdzšinējam dzīves līmenim tuvu komforta līmeni. Veidojas no indivīda iemaksām dzīves laikā, vai valsts piešķirtas pensijas par īpašiem nopelniem. Indiv ...

Pieprasījuma elastība

Pieprasījuma elastība ir jēdziens ekonomikā, kas rāda, kā izmainās pieprasītās preces daudzums, mainoties preces cenai. Teorētiski un praktiski pamatots, ka ir šādi galvenie paieprasījuma elastības veidi: 1) pieprasījuma elastība atkarībā no cena ...

Pieprasījums

Supply and Demand Archived 2004. gada 22. martā, Wayback Machine vietnē. book by Hubert D. Henderson at Project Gutenberg. Price Theory and Applications by Steven E. Landsburg ISBN 0-538-88206-9 Supply and Demand by Fiona Maclachlan and Basic Sup ...

Pirkšana

Pirkšana ir komerciāla darbība, kas saistīta ar preces vai pakalpojuma saņemšanu no pārdevēja, pēc brīvprātīgas abu pušu vienošanās par cenu un citiem pirkšanas-pārdošanas darījuma nosacījumiem. Vairums pirkšanas darījumu notiek tirgū, kur pārdev ...

Pirktspējas paritāte

Pirktspējas paritāte) ekonomikā ir teorētisks cenu salīdzīnājums, ko aprēķina, balstoties uz kāda preču groza cenu katrā valūtā tās pamatvalstī. Tas bieži būtiski atšķiras no tirgus valūtas kursa, jo arī vienā valūtā preču cenas mēdz atšķirties d ...

Privātpersonas bankrots

Privātpersonas bankrots ir maksātnespējas procesa stāvokļa risinājums, kas izpaužas kā finansiālo, tiesisko un organizatorisko pasākumu kopums, kura mērķis ir pēc iespējas pilnīgāk apmierināt kreditoru prasījumus un likvidēt parādnieku. Bankrota ...

Produktivitāte

Produktivitāte jeb ražīgums, ekonomikā ir jēdziens, kas raksturo attiecību starp saražoto produktu un resursiem, kuri šim mērķim izmantoti. Šo jēdzienu pielieto gan makroekonomikā, gan arī mikroekonomikā. Makroekonomikā produktivitāti parasti sai ...

Produkts

Produkts, šaurākā nozīmē arī izstrādājums vai ražojums, ir priekšmets, viela, enerģija, informācija utt., ko iegūst fiziskā un/vai garīgā darbā. Ekonomikā ar produktu saprot ražošanas vai pakalpojumu rezultātu, kuru ražotājs vai pakalpojumu snied ...

Projekts

Projekts ir darbs, pasākums vai darbu un pasākumu kopums, kuram ir noteikts sākums un beigas, kā arī virkne tehnisku un ekonomisku kritēriju un rādītāju. Projekts var būt īslaicīgs, piemēram, dažas dienas vai nedēļas, tas var būt arī ilglaicīgs. ...

Projektu vadība

Projektu vadība ir plānošanas, motivēšanas, organizēšanas un resursu uzraudzības darbību kopums, lai sasniegtu noteiktu projekta mērķi. Projektu vadības procesa galvenais uzdevums ir nodrošināt projekta mērķu sasniegšanu, ņemot vērā galvenos proj ...

Protekcionisms

Protekcionisms ir valsts ekonomiskā politika, kas vērsta uz iekšējā tirgus aizsardzību pret importu. To realizē ar nodokļiem, kvotām, subsīdijām un citām valstiskām regulēšanas metodēm, kas nostāda pašmāju ražotājus izdevīgākā stāvoklī par ārvals ...

Ražošana

Ražošana plašā izpratnē ir process, kurā tiek radīti pārdošanai tirgū domāti produkti. Šaurākā izpratnē ražošana jeb apstrādes rūpniecība ir viena no saimniecības nozarēm. Ražošanas process uzņēmuma līmenī ietver lēmumu pieņemšanu par ražojamo pr ...

Rekvizīts

Vispārējā nozīmē rekvizīts ir kaut kas tāds, kas nepieciešams pie kādas konkrētas lietu kārtības vai situācijas. Teātrī rekvizīts latīņu re atkal quaerere prasīt ir jebkurš priekšmets, kuru izrādes laikā izmanto aktieris. Rekvizīts no dekorācijas ...

Revolucionāra inovācija

Revolucionāras inovācijas ir inovācijas, kas atver jauno tehnoloģisko ciklu, tās ir inovāciju biznesa jaunais cikls, jo šīs inovācijas ir piemērotas atbalstīt vēl nepastāvošu un iesakņotu pamattehnoloģiju, un līdz ar to atbalstīt spēcīgus uzņēmum ...

Riska kapitāls

Riska kapitāls ir kapitāls, kuru jaunu uzņēmumu vai projektu finansēšanai piešķir Riska investori. Parasti riska investīciju objekti ir uzņēmumi ar augstu straujas izaugsmes ticamību, vai projekti, kuri to īstenošanas gadījumā var nest lielu peļņ ...

Risks

Risks ir jēdziens, ar kuru parasti apzīmē dažādu vērtību iespējamu zaudēšanu nākotnē. Ikdienā šis termins tiek lietots, kā sinonīms varbūtībai kaut ko zaudēt. Tātad, risks pēc būtības ir varbūtība, ka dažādu notikumu rezultātā galaiznākums ir vēl ...

Rūpnieciskā revolūcija

Rūpnieciskā revolūcija jeb rūpniecības apvērsums bija laika periods, kas galvenokārt norisinājās 18. gadsimta beigās un 19. gadsimta pirmajā pusē, kad uz lauksaimniecību un manufaktūrām balstītu ražošanu pamazām aizstāja fabrikas, kuras savā ražo ...

S&P 500

S&P 500, saīsinājums no Standard and Poor’s 500, Amerikas Savienotajās Valstīs, ir akciju tirgus indekss, kas sastāv no 500 vietējo uzņēmumu akcijām. Daudzi investori to uzskata par labāko kopējo Amerikas akciju tirgus darbības rādītāju. Inde ...

Salīdzinošā novērtēšana

Salīdzinošā novērtēšana jeb benčmarkings ir novērtēšanas un uzlabošanas metode, kas apzīmē vienas organizācijas procesa salīdzināšanu ar citas organizācijas rezultātiem, kā arī labāko industrijas piemēru pētīšanu. Parasti tiek salīdzināta un vērt ...

Sistēmdinamika

Sistēmdinamika ir veids, kā izprast kompleksu sistēmu uzvedību laika gaitā. Sistēmdinamika izmanto iekšējās atgriezeniskās saites cilpas un laika kavējumus, kas ietekmē visas sistēmas uzvedību. No citām komplekso sistēmu pētīšanas metodēm tā atšķ ...

Starptautiskā darba dalīšana

Starptautiskā darba dalīšana ir augstākā darba dalīšanas forma, kurā katra no pasaules valstīm specializējas savas noteiktas produkcijas ražošanā un pakalpojumu sniegšanā, nodrošinot ar tiem arī pārējās valstis. Šajā procesā katrs dalībnieks mekl ...

Starptautiskie grāmatvedības standarti

20.gadsimtā pasaulē bija novērojama tirgus, jo īpaši finanšu tirgu, globalizācija. Tirgu globalizācija radīja nepieciešamību pēc finanšu grāmatvedības starpvalstu harmonizācijas; bija nepieciešams, lai komersantu finanšu pārskati būtu saprotami š ...

Tiesības uz atbilstošu dzīves līmeni

Tiesības uz atbilstošu dzīves līmeni ir daļa no "otrās paaudzes" cilvēktiesībām. Tās tika deklarētas 1948. gada Vispārējās cilvēktiesību deklarācijas 25. panta 1. daļā: "Katram cilvēkam ir tiesības uz tādu dzīves līmeni, ieskaitot uzturu, apģērbu ...

Tirgotājs

Tirgotājs ir fiziska vai juridiska persona, kas veic tirdzniecības operācijas. Tirgotājs parasti ir uzņēmējs, kurš pilda starpnieka funkcijas starp preču ražotāju vai pakalpojumu sniedzēju un to pircēju. Taču tirdzniecība arī pati par sevi ir pak ...

Tirgus ekonomika

Tirgus ekonomika jeb tirgus saimniecība ir ekonomiska sistēma, kas paredz, ka ar ražošanu, investēšanu un saimniecisko resursu sadalījumu saistītos lēmumus pieņem atkarībā no pieprasījuma un piedāvājuma. Resursu sadalījumu nosaka savstarpējas vie ...

Transfertcena

Transfertcena ir iekšēja aprēķina cena, par kādu notiek preču vai pakalpojumu pārdošana saistītu uzņēmumu starpā. Uzņēmumiem var būt daudz struktūrvienību, kurām ir savstarpējas attiecības - preču vai pakalpojumu saņemšana vai pārdošana. Jo efekt ...